Copyright 2019 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

 

Nr.p .k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Pastāvīgi

1. Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti;

2. Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un JPVAC infrastruktūru;

3. Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību;

4. Veicināt dažādu rehabilitācijas pakalpojumu attīstību.

2.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Pastāvīgi

Uzņēmums dibināts ar mērķi nodrošināt primārās veselības aprūpes pakalpojumus Liepājas un tās apkārtnes iedzīvotājiem.

Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora ir NACE 86.21 (vispārējā ārstu prakse), NACE 68.22 (specializētā ārstu prakse), NACE 86.90 (pārējā darbība veselības aizsardzības jomā)un NACE 68.20 (Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana). JPVAC var veikt arī citas likumdošanā atļautas darbības.

3.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

Mērķu izpilde 2015

Mērķu izpilde 2016

Mērķu izpilde 2017

Mērķu izpilde 2018

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

Iemaksas 2014

Iemaksas 2015

Iemaksas 2016

Iemaksas 2017

Iemaksas 2018

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Valsts finansējuma izlietojums 

Valsts finansējuma izlietojums 2015

Valsts finansējuma izlietojums 2016

Valsts finansējuma izlietojums 2017

Valsts finansējuma izlietojums 2018

6.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

Informācija par darba samaksu

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu).

8.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1x pārskata periodā

2015.gada trīssešu un deviņu mēnešu finanšu pārskats.

2016.gada trīs, sešu un deviņu mēnešu finanšu pārskats, neauditēts 2016. gada pārskats 

2017.gada trīs, sešu, un deviņu mēnešu finanšu pārskats, neauditēts 2017. gada pārskats

2018.gada trīssešu un deviņu mēnešu finašu pārskats, neauditēts 2018. gada finanšu pārskats

2019. gada trīssešu un deviņu mēnešu neauditēts finanšu pārskats

9.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

2014. gada pārskats 

2015. gada pārskats

2016. gada pārskats 

2017. gada pārskats

2018. gada pārskats

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 100% apmērā pieder Liepājas pilsētas domei.

SIA „ Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

Struktūra

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Saņemtie ziedojumi

13.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Iepirkumi

14. Informācija par darba samaksu Pēc veiktām izmaiņām

Informācija par darba samaksu

15.

Nolikumi

Pēc veiktām izmaiņām

Nedzīvojamo Telpu iznomāšanas kārtība

16. Statūti Pastāvīgi SIA "Jaunliepājas pvac" statūti
17. Valde Pastāvīgi Valde